Photos haute résolution
Photo prise le: 01/08/2007 12:00

Saxifragaceae, Saxifraga aizoides

Saxifrage faux Orpin, Saxifrage jaune, Saxigrage faux-aizoonPhoto 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5